درحال بارگذاری ...


اختلالات یادگیری

اختلال های ویژه یادگیری به معناى اختلال در يک يا چند فرﺁيند روان شناختى اساسی است که در فهم يا کاربرد زبان (نوشتارى يا گفتارى) دست اندرکارند و ممکن است به صورت نارسایی درگوش دادن، فکرکردن، خواندن، صحبت کردن، نوشتن، هجى کردن و يا انجام محاسبات رياضى آشکار شود.
معلوليت هاى ادراکی، ﺁسيب مغزى، بد کنشی جزئی مغز، نارساخوانی و زبان پریشی تحولی از علل این اختلال به شمار می روند. اما کودکانى که در اﺛر معلوليت هاى بینایی، شنيدارى و يا حرکتى، عقب ماندگی ذهنى، اختلال هاى هيجانى يا محروميت هاى محيطى، فرهنگی و يا اقتصادى به نارسایی های یادگیری مبتلا هستند، در حوزۀ این تعريف قرار نمى گیرند.
تشخیص اختلال یادگیري در سالهاي قبل از ورود بـه مدرسه کار دشواري است، در بیشتر موارد شـروع اخـتلال یادگیري در فاصله زمـانی پـیش از دبسـتان تـا کـلاس دوم مشــخص مــی شــود. معمــولاً شــروع ایــن اخــتلال، پــیش از کلاس اول دبستان نشانگر نوعی تأخیر رشدي در زبـان یـا تأخیر در یادگیري مفاهیم جدید و یا تأخیر در عملکرد در مقایسه بـا همسـالان پـیش دبسـتانی اسـت. شـروع اخـتلال یــادگیري در اوایــل ورود بــه مدرســه معمــولاً بــه شــکل نمــره هــاي پــایین و یــادگیري ضــعیف مشــخص مــی شــود.  شناخت نوع اختلال یادگیري و ریشه یابی آنها بـه ویـژه در دوره دبستان و در درس هاي اصلی می توانـد در رفـع ایـن اختلال کمک مؤثري باشد.
عمده ترین ویژگی هاي اختلال یادگیري در دانش آموزان شامل: بهره هوشی طبیعـی، کـارکرد تحصـیلی پـایین تـر از حد انتظار، سرعت کم در یادگیري، پیشرفت کُنـد، تکـرار پایه هاي تحصیلی، تفاوت بـین سـطح یـادگیري در دروس مختلــف، نداشــتن انعطــاف در اسـتفاده از راهبــردهــاي آموزشی، تفاوت قابل توجه بین توانایی هـا و مهـارت هـا و کوتاهی دامنـه توجـه اسـت.http://www.baharps.com/wp-content/uploads/2017/08/what-is-anxiety.jpg

کلیه حقوق این سایت برای کلینیک روانشناسی بهار محفوظ و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع میباشد.