درحال بارگذاری ...

دلایل و نشانه های خیانت زناشویی

نوامبر 24, 2018 0

http://www.baharps.com/wp-content/uploads/2018/11/دلایل-خیانت-زناشویی.jpg

دلایل و نشانه های خیانت زناشویی
يكي از معضلات جامعه امروز، خيانت در رابطه زناشويي است. اين معضل اكنون در ميان بخش وسيعي از اعضاي جامعه نگراني هايي را ايجاد كرده است. دامنه اين نگراني ها به همايش ها و گردهمايي هاي نيز كشيده شده است.
مردم و در كوچه و بازار نيز درباره اين موضوع بسيار سخن گفته مي شود و اين امر، از يك سو، نشان از فراگير شدن اين پديده دارد و از سوي ديگر، بيانگر آن است كه در جامعه امروز از قبح اين پديده و پديده هايي از اين دست به شدت كاسته شده است. بازتاب گسترده اين پديده طي دهه هاي اخير در رسانه هاي جمعي (سينما و تلويزيون و نشريات) نيز قابل تامل است.

خيانت در رابطه زناشويي به معني شكسته شدن عهد و پيماني كه با ازدواج ميان زوج ها شكل مي گيرد و رابطه عاطفي و جنسي ميان آنان پديد مي آورد رابطه اي كه كاملا “انحصاري” است. بنابراين اگر يكي از زوج ها با فردي به غير از شريك زندگيش وارد رابطه جنسي يا حتي رابطه عاطفي شود، مرتكب خيانت شده است. زيرا مهمترين فرض روابط عاشقانه منحصر به فرد بودن آن است، يعني اعتقاد به اين كه هر دو نفر از نظر مسائل عاطفي و جنسي متعهد به يكديگرند .

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ، ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎﻻ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی آزرد ﻧﺸﻮد. ﺧﯿﺎﻧﺖ، ﺑﻪزﻋﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ دردﻧﺎك ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی اﺣﺘﻤﺎل ﺧﯿﺎﻧﺖ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و روﯾﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و گاهی از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭘﯽ ﺑﺮد. ﻣﻬﻢ ﺷﯿﻮه روﯾﺎروﯾﯽ و ﺣﻞ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ. ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ نگرانتان ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﯿﺎﻧﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﺮوز آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده را ﮔﺮم و ﭘﺮﻋﺸﻖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ.

 • اعتماد‌به‌نفس پایین
  اعتماد به نفس پایین یکی از دلایل خیانت است. خیانت برای این افراد می‌تواند نوعی مکانیسم تدافعی باشد. خیانت باعث می‌شود فرد احساس کند قوی است، دیگران به او نیاز دارند و او را می‌خواهند.
  گاهی اوقات فرد در رابطه‌ به جایی رسیده‌ که دیگر نمی‌تواند به همسر خود اعتماد به نفس ببخشد. در این مواقع، این فرد رابطه را تمام نمی‌کند (چون می‌ترسد تنها شود)، ولی اعتماد‌به‌نفسی را که به آن نیازمند است، از دیگران می‌گیرد.»
  اگر کسی به اندازه‌ی کافی اعتمادبه‌نفس نداشته باشد، هرگز نمی‌تواند رابطه‌ی خیلی سالمی داشته باشد. به همین خاطر، فرد برای داشتن رابطه‌ی بهتر باید برای تقویت اعتماد‌ به نفس خود تلاش کند.

 

 • انتقام‌گیری:
  متأسفانه اگر به هر دلیلی به همسر خود خیانت کرده‌اید، احتمال تلافی کردن او هم وجود دارد. او هم ممکن است بگوید کار شما را فراموش نکرده و می‌خواهد انتقام بگیرد. درواقع این افراد فکر می‌کنند حق خیانت دارند، چون شما به او وفادار نبوده‌اید و به خاطر خیانت به شما کمتر احساس گناه می‌کند. اما حقیقت برعکس این است. تحقیقات نشان داده‌اند افرادی که از روی انتقام خیانت می‌کنند، به اندازه همسر بی‌وفای خود احساس گناه و شرمندگی می‌کنند.

 

 • ارضاء نشدن جنسی:
  مشکل برطرف نشدن نیاز جنسی هم از جمله مواردی است که گاهی توسل به پدیده‌ی نکوهیده‌ی خیانت را در برخی زنان و مردان موجب می‌شود. امروزه با پیشرفت علم پزشکی، بسیاری از مشکل‌ها و کمبودهای جنسی چه در مردان و چه در زنان به‌راحتی قابل درمان می‌باشد.

 

 • سرد شدن از ظاهر یکدیگر
  در زندگی زناشویی افرد به تدریج ممکن است نسبت به ظاهر همسرشان دلسرد شوند یا اینکه جذابیت‌های فرد مقابل برایشان یکنواخت و تکراری شده باشد.

 

 • داشتن اختلالت و مشکلات روان‌شناختی:
  افرادی که دچار یکسری از اختلالات بالینی هستند بیشتر در معرض خیانت به همسرانشان قرار می‌گیرند. مثلاً اشخاصی که کنترل‌های هیجانی ندارند یا اینکه دچار ضعف شخصیت‌اند.

 

 • هیجان خواهی:
  یکسری از افراد دوست دارند دست به کارهای پنهانی بزنند چرا که برایشان تولید هیجان می‌کند و این احساس را به دست می‌آورند که افرادی زرنگند و دیگران نمی‌توانند این قضیه را بفهمند اما این را باید دانست بالاخره روزی این روابط آشکار می‌شود.

 

 • کنجکاوی:
  گاهی افراد به دلیل صحبت سایرین درباره روابط خارج از سیستم خانواده، به دنبال بی‌وفایی می‌روند و به اصطلاح می‌خواهند ببینند چه خبر است.

 

در زير برخي نشانه هاي اصلي بروز خيانت در زوجين آورده شده است:

 1. نا منظم شدن حضور زوج در خانه
 2. بهانه جويي مكرر و بي دليل زوج بويژه مرد در خانه
 3.  نوسانات رفتاري بين شادي و عصبانيت و بهانه جويي در خانه با نوسانات غالبا هفتگي
 4.  صحبت در مورد طلاق بدون اقدام براي طلاق بويژه براي مرد
 5. كاهش احساس مسئوليت زوج در قبال همسر و فرزندان
 6.  كاهش سطح رفاه خانواده بدليل بي توجهي مرد به خانواده
 7. رفت و آمدهاي بي موقع بويژه مرد به خانه
 8.  تفاوت ميزان شادي زوج درخانه و غمگين بودن او در خانه با شادي و خوشحالي او در بيرون از خانه و محل كار
 9.  ارتباطات تلفني مشكوك و بي موقع و بي دليل زوج با افراد
 10.  ايجا ناگهاني علايق جديد مانند جمع هاي دوستانه جديد در زوج و دوري جستن او از دوستان نزديك و يا افراد خانواده

زمانی که همسر با خیانت زن یا شوهرش روبرو شد،؛ چه عکس العملی باید داشته باشد؟

در ابتدا آرامش خود را حفظ کنند و سریع واکنش نشان ندهند. باید این اجازه را به خود بدهند چند روزی از این مسئله بگذرد و در فرصتی مناسب با همسرشان این موضوع را مطرح کنند، دلایل این اتفاقات را بررسی کنند، علت این رفتار را بیابند و نگاهی به رفتار و عملکردهای خودشان در زندگی مشترک داشته باشند. از تصمیم گیری‌های عجولانه بپرهیزند. بیشتر افراد وقتی با این وضع روبرو می‌شوند فوراً از طلاق حرف می‌زنند. بهترین کار این است بعد از ماجرا، سراغ مشاور بروند و مسائل را حل کنند و یک بازنگری در رابطه‌شان داشته باشند. با همه این موارد اگر دیدید شرایط زندگی فعلیتان سخت است، در نظر بگیرید اگر جدا شوید آیا شرایط بهتر می‌شود یا بد‌تر.

همسران چگونه باید زندگیشان را از خطر خیانت و بی‌وفایی همسران حفظ کنند؟

اول اینکه زن و مرد باید در انتخاب همسر دقت کنند و فقط بر اساس یک بعد مانند زیبایی یا پول ازدواج نکنند چرا که در طول زمان این ابعاد در نظر زن و شوهر عادی می‌شود. پس باید حتماً یکسری اصول در انتخاب شریک زندگیشان در نظر بگیرند. دوم اینکه زمانی که زن و شوهر ازدواج کردند نباید فکر کنند حالا همه چیز درست است. زندگی مشترک نیاز به توجه و تقویت دارد. ازدواج مانند گیاهی است که باید به آن رسید تا رشد پیدا کند. وقتی دختر و پسر با یکدیگر ازدواج کردند مثل آن است نهالی را کاشته باشند و اگر آبیاری نشود، خشک می‌شود. توصیه‌ام این است که افراد پس از ازدواج خاطرات خوب خود را با یکدیگر مرور کنند و اینکه ازدواجشان براساس عشق و علاقه بوده است همیشه زنده نگهدارند.


پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری نشانه گذاری شده اند *


کلیه حقوق این سایت برای کلینیک روانشناسی بهار محفوظ و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع میباشد.